Устав

на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза
„Национална Асоциация за Детски и Младежки Туризъм”

Приет на редовно горишно събрание на сдружението, състояло се в гр. София, бул. „Черни връх“ № 25, зала „Хемус“ на 28.09.2020 г.

Ние, гражданите и организациите работещи в сферата на детския и младежки туризъм в България, като изразяваме волята си за обединяване на интересите и действията си за защита на професионалните си интереси и повишаване на качеството на предоставяните услуги, приехме настоящия УСТАВ:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза  „Национална Асоциация за Детски и Младежки Туризъм“, което се изписва на английски език, както следва: “National Association for Child’s and Youth Tourism”;

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованията на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.  Към наименованието на всеки клон може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр.София, бул.“Тодор Каблешков“ № 208, вх.Б, ет.2, офис  4

 

Срок

Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

 

Основни цели на сдружението

Чл. 6.  Основни цели на сдружението са: 

1. Да представлява обединените интереси на Националната Асоциация за детски и младежки туризъм, с оглед развитието й като приоритетен сектор на туристическата индустрия. 

2. Да защитава правата на неправителствените сдружения, туристически фирми и туристически предприятия /търговци по Търговския закон/, развиващи и представляващи българския детски и младежки туризъм в туристическата индустрия. 

3. Да създава условия за солидарност и сътрудничество на заинтересованите институции, неправителствени организации и предприятия за подпомагане и развитие на детския и младежки туризъм в Република България. 

4. Проучване и популяризиране на мрежата от културни коридори във връзка с детския и младежки туризъм с оглед разработване стратегии и практики за трайно популяризиране на културно -историческите традиции. 

5. Да съдейства за прилагане и популяризиране на добри европейски и световни практики за детски и младежки туризъм. 

6. Да партнира на държавната и местна власт за разработване на стратегически документи и други нормативни актове и материална база за развитие на детски и младежки туризъм. 

7. Да проучва, разработва и реализира проекти касаещи развитието на детския и младежки туризъм в България и чужбина.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7.  За постигане на своите цели Сдружението ще използва следните средства: 

1. Набира финансови средства чрез встъпителни вноски, членски внос, спонсорства, дарения и други, за материално осигуряване на дейността; 

2. Подготвя и реализира проекти; 

3. Участва в проекти на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на културата, Министерство на спорта, местни органи на властта и други касаещи подпомагане и развитие на детския и младежки туризъм; 

4. Участва в нормативно установените органи за категоризиране на туристически обекти, регистриране и сертифицирано на туроператорски фирми, които извършват детски и младежки туризъм, за защита на туроператорите и потребителите; 

5. Дава становища, предложения и препоръки при обсъждане и изпълнение на национално значими инвестиционни проекти, касаещи туризма, в това число по отношение на териториално планиране и устройство на курортни територии и създаване на ефективни публични партньорства за изграждане на детски и младежки селища; 

6. Поддържа постоянни работни комисии по проблемите на детския и младежки туризъм, в това число годишно сертифициране на туристически дейности касаещи работа с деца, юноши и младежи със собствен щемпел за качество; 

7. Сътрудничи и членува в международни детски и младежки асоциации, сдружения и образователни институции в Европа и света; 

8. Създава информационен център с регистър на туроператорските фирми, база данни за базите, превозвачите и екскурзоводите работещи в сферата на детския и младежки туризъм, съобразен с европейските стандарти; 

9. Подпомага създаването на национална трудова борса за кадри в туризма с професионално обучение и квалификация и определя критерий за кадрите в детския и младежки туризъм; 

10. Създава постоянен орган, който да извършва мониторинг и следи за спазването на действащото законодателство в областта на детския и младежки туризъм, както и правилата за етика и лоялна конкуренция

II. ЧЛЕНСТВО

 

Условия за придобиване на членство в сдружението

Чл. 8. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, които извършват дейности свързани с детски и младежки туризъм, туроператорски и агентски фирми, туристически сдружения и други лица или дружества, вписани в Националния туристически регистър.

 

Членски права и задължения

Чл. 9.  Всеки член на сдружението има право:

1.  да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2.  да бъде избиран в неговите органи на управление;

Чл. 10.  Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да внася членски внос в размера и срока, определен от Общото събрание;

2.  да спазва устава на сдружението и решенията на ръководните му органи и да работи за постигане на неговите цели;

3.  да работи за издигане на обществения авторитет на сдружението.

Чл. 11.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 

Придобиване и прекратяване на членство

Чл. 12.  (1) Кандидатите за членство в сдружението отправят писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват че ще съдействат за постигане на целите на сдружението и приемат да спазват устава на сдружението. Кандидатите – юридически лица представят с молбата препис от решението на компетентния си орган за членство в сдружението. 

(2) Управителният съвет разглежда молбата за членство на свое заседание и след преценка за наличието на обстоятелствата, необходими за придобиване на членство,  гласува за приемане на кандидата за член. 

(3) Членството се прекратява:

1.  с едностранно волеизявление на члена до сдружението;

2.  при смърт или поставяне под пълно запрещение;

3.  при прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

4.  при изключване;

5. при отпадане на членството.

(4) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

(5) Член на сдружението може да бъде изключен по решение на управителния съвет на сдружението, при извършено нарушение на задълженията му по чл. 10, уронване престижа на сдружението, действие против интересите на сдружението, непристойно публично поведение или наличие на друго поведение, което прави по-нататъшното членство в сдружението несъвместимо.  Решението за изключване може да се обжалва пред окръжния съд по регистрацията на сдружението.

(6) Членството в сдружението отпада, когато член на Сдружението:

1. не е направил встъпителната си вноска в предвидения за това срок;

2. не е внесъл или е просрочил две вноски от членския си внос;

(7) Обстоятелствата по ал. 4 се констатират от Управителния съвет, който установява настъпилите причини за отпадането и го отразява в документацията на сдружението. 

 

Асоциирани и почетни членове

Чл. 13 (1) Сдружението може да приема асоциирани членове, които заплащат членски внос в размер на ½ от членския внос на редовните членове и могат да участват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание без право на глас и без право да бъдат избирани в управителните и контролни органи на сдружението. 

(2) По предложение на член на Сдружението, с решение на Управителния съвет, в Сдружението могат да бъдат приети почетни членове, които имат особени заслуги в туристическата индустрия и траен принос за развитието на детския и младежки туризъм.

III. ИМУЩЕСТВО

 

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движими и недвижим вещи, имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения и други права.

 

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) Всички редовни членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.  Размерът на членския внос и сроковете за неговото внасяне се определят с решение на Общото събрание.

(2) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

Предмет на стопанска дейност

Чл. 16. (1) Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност: консултантска дейност; информационни и рекламни услуги и проекти; маркетингови проучвания и анализи; професионално обучение и квалификация; изпълнение на държавни и фирмени проекти, други дейности в съответствие с целите си. Приходите от стопанската дейност се изразходват за постигане на целите по чл. 6 от настоящия Устав. 

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния и Контролния съвет на Сдружението.

 

Покриване на загуби

Чл. 17.  При наличие на загуби според годишния финансов отчет, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.  Решението се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

Чл. 18.  Органите на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет.

 

Състав на Общото събрание

Чл. 19.  В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

 

Представителство

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните следва да бъдат издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима члена на Общото събрание.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21.  Общото събрание:

1.  изменя и допълва Устава на сдружението;

2.  преобразува и прекратява сдружението;

3.  избира и освобождава членовете на управителния и контролния съвет;

4.  приема отчета за дейността на управителния и контролния съвет;

5. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на допълнителните имуществени вноски;

6. взема и други решения предвидени в закона или този устав.

 

Провеждане на общо събрание

Чл. 22. (1) Редовно общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет, чрез Председателя на управителния съвет.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Председателя на управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез обявяване на поканата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и поставянето и на мястото за обявления в сградата,в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Право на сведение

Чл. 24.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.  При поискване копие от тях се представя на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

Кворум

Чл. 26.  Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.  При липса на кворум заседанието се отлага за след един час и се провежда независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл. 27.  Всеки член има право на един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.  предявяване на искове срещу него;

2.  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3.  решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

 

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Протокол

Чл. 31. За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на събранието.  Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 5 лица, които са членове на сдружението.

(4) Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Управителният съвет приема правила за работата си, организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението, според необходимостта от тях. 

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(4) Управителният съвет:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

2. стопанисва и опазва имуществото на сдружението;

3. приема и изключва членове на сдружението;

4. приема вътрешни актове на сдружението;

5. открива и закрива клонове на сдружението в други населени места; 

6. приема решение за участие на сдружението в други организации;

7. подготвя и внася за приемане на редовно общо събрание отчет за дейността на сдружението през предходната година;

8.  подготвя и внася за одобрение от Общото събрание проект за бюджет;

9. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват поне трима от петте члена на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са съгласни с решението, което се удостоверява с подписа им под протокола с решението.

 

Представителство пред трети лица

Чл. 36  Сдружението се представлява пред трети лица от управителния съвет, както и самостоятелно от Председателя на управителния съвет или от изрично упълномощено от Управителния съвет или от Председателя лице.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по ал. 1, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, по решение на Общото събрание.

 

Председател на Управителния съвет 

Чл. 38. (1) Председателят на Управителния съвет е член на Съвета и се избира с обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет.

(2) Председателят на Управителния съвет:

1.  организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2.  свиква управителния съвет на заседание, свиква общо събрание на Сдружението и организира изпращането на покани на членовете за общо събрание на сдружението;

3.  изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

4. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;

5. представлява Сдружението пред трети лица.

 

Контролен съвет

Чл. 39. (1) Контролният съвет следи за спазване на устава, вътрешните правила на Сдружението и решенията на Общото събрание. При осъществяване на дейността си, контролният съвет има право на достъп до всички документи на Сдружението.

(2) Контролният съвет се състои от трима члена, избирани от Общото събрание, с мандат от четири години.

(3) Контролният съвет избира свой председател между членовете си, приема правила за работата си и отчита дейността си пред Общото събрание.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Документи по годишното приключване

Чл. 40.   Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността. 

 

Приемане на годишното приключване

Чл. 41.  Годишният финансов отчет и отчетът за дейността се приемат от Управителния съвет.

 

Дивиденти

Чл. 42.  Сдружението не разпределя печалба.

 

Книги на Сдружението

Чл. 43. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателстващия заседанието и на протоколчика и се подвързват в специални книги.

 

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите, телефон и адрес на електронна поща на всички членове, ЕГН, както и наименованието, седалището и адреса на управление и ЕИК на членовете – юридически лица. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Основания за прекратяване

Чл. 44.  Сдружението се прекратява:

1.  по решение на Общото събрание;

 

2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от закона случаи.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 45. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице.  Той извършва действията по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

 

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя в полза и по начина, определен в решение на органа по ликвидацията.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 46.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.