Стани член

Условия за придобиване на членство в сдружението

Чл. 8. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, които извършват дейности свързани с детски и младежки туризъм, туроператорски и агентски фирми, туристически сдружения и други лица или дружества, вписани в Националния туристически регистър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Попълнете формата за кандидатстване и сътрудник ще се свърже с вас! 

Членски права и задължения

Чл. 9.  Всеки член на сдружението има право:

1.  да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2.  да бъде избиран в неговите органи на управление;

Чл. 10.  Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да внася членски внос в размера и срока, определен от Общото събрание;

2.  да спазва устава на сдружението и решенията на ръководните му органи и да работи за постигане на неговите цели;

3.  да работи за издигане на обществения авторитет на сдружението.

Чл. 11.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Придобиване и прекратяване на членство

Чл. 12.  (1) Кандидатите за членство в сдружението отправят писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват че ще съдействат за постигане на целите на сдружението и приемат да спазват устава на сдружението. Кандидатите – юридически лица представят с молбата препис от решението на компетентния си орган за членство в сдружението.

(2) Управителният съвет разглежда молбата за членство на свое заседание и след преценка за наличието на обстоятелствата, необходими за придобиване на членство,  гласува за приемане на кандидата за член.

(3) Членството се прекратява:

1.  с едностранно волеизявление на члена до сдружението;

2.  при смърт или поставяне под пълно запрещение;

3.  при прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

4.  при изключване;

5. при отпадане на членството.

(4) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

(5) Член на сдружението може да бъде изключен по решение на управителния съвет на сдружението, при извършено нарушение на задълженията му по чл. 10, уронване престижа на сдружението, действие против интересите на сдружението, непристойно публично поведение или наличие на друго поведение, което прави по-нататъшното членство в сдружението несъвместимо.  Решението за изключване може да се обжалва пред окръжния съд по регистрацията на сдружението.

(6) Членството в сдружението отпада, когато член на Сдружението:

1. не е направил встъпителната си вноска в предвидения за това срок;

2. не е внесъл или е просрочил две вноски от членския си внос;

(7) Обстоятелствата по ал. 4 се констатират от Управителния съвет, който установява настъпилите причини за отпадането и го отразява в документацията на сдружението.

Асоциирани и почетни членове

Чл. 13 (1) Сдружението може да приема асоциирани членове, които заплащат членски внос в размер на ½ от членския внос на редовните членове и могат да участват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание без право на глас и без право да бъдат избирани в управителните и контролни органи на сдружението.

(2) По предложение на член на Сдружението, с решение на Управителния съвет, в Сдружението могат да бъдат приети почетни членове, които имат особени заслуги в туристическата индустрия и траен принос за развитието на детския и младежки туризъм.