ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Сдружението извършва следните дейности:

 Участие във формирането на държавна политика за детския и младежки туризъм и подпомагане за реализация на тази политика в областта на туризма.

  • Защита на интересите на детския и младежки туризъм при формирането и реализацията на данъчната, инвестиционната, транспортната, комуникационната политика и политиката за защита на конкуренцията и за опазването на околната среда.
  • Осъществяване на представителство на интересите на детския и младежки туризъм пред международните институции, Балканската асоциация и Европейския съюз за популяризиране на възможностите на страната ни за развитие на детския и младежки туризъм.
  • Иницииране и/или участие в разработването и обсъждането на стратегии, становища, предложения и проекти за изменение и допълнение на международни и вътрешни нормативни актове в областта на детския и младежки туризъм.
  • Предоставяне на правни, данъчно-процесуални, териториално-устройствени, методически, статистически и други консултантски услуги на своите членове, при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  • Издаване и разпространение на печатен и електронен орган на Националната Асоциация за детски и младежки туризъм
  • Участие в организирането и провеждането на международни, национални и регионални мероприятия в областта на туризма, в т.ч. на мероприятия по националната туристическа реклама.

Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ, свързана с основния предмет на дейност на Сдружението, при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както следва:

Консултантска дейност, информационни и рекламни услуги.

Маркетингови проучвания и анализи

Професионално обучение и квалификация

Изпълнение на държавни и фирмени проекти

Други дейности, в съответствие с целите си

Консултантска дейност, информационни и рекламни услуги

Маркетингови проучвания и анализи

Професионално обучение и квалификация

Изпълнение на държавни и фирмени проекти

Други дейности, в съответствие с целите си